|
مستند / شناسه : 71502 / تاریخ انتشار : 1398/1/9 11:38
 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

 •  رونق دوباره زاینده رود

  رونق دوباره زاینده رود

رونق دوباره زاینده رود

IIPA / در پی بارش های اخیر بعد از ۱۲ سال آب در تمام رودخانه زاینده رود جاری شد.

captcha