|
مستند / شناسه : 81513 / تاریخ انتشار : 1398/1/25 13:01
 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

 •  فقر در جهرم

  فقر در جهرم

فقر در جهرم

IIPA / زهرا نظری ، زن سرپرست خانوار با سه فرزند است، هزینه های زندگی آنها از طریق نهاد های حمایتی و خیریه تامین می شود .

captcha