|
ورزشی / شناسه : 81553 / تاریخ انتشار : 1398/3/26 17:06
 •  خیاطی لباس های محلی

  خیاطی لباس های محلی

 •  خیاطی لباس های محلی

  خیاطی لباس های محلی

 •  خیاطی لباس های محلی

  خیاطی لباس های محلی

 •  خیاطی لباس های محلی

  خیاطی لباس های محلی

 •  خیاطی لباس های محلی

  خیاطی لباس های محلی

خیاطی لباس های محلی

IIPA /بخشی از زنان اورمان تخت با کمک سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره)توانستند برای خود مشاغل خانگی دست پا کنند .بعضی از این مشاغل کارگاه های خیاطی لباس های محلی ست که این زنان در انجا مشغول هستند

captcha