|
خبری / شناسه : 81596 / تاریخ انتشار : 1398/5/16 14:05

عکاسان خبری در دهه 70

IIPA / عکاسان خبری بخش عمده ای از تصور و درک ما از جهان پیرامون را شکل داده اند. انعکاس وقایع، کاوش در هنجارهای اجتماعی، پرداختن به زندگی روزمره مردم و ارتقای سطح آگاهی های عمومی از طریق رسانه عکس و ثبت آن بعنوان اسناد تصویری حیات انسانی، تنها بخشی از تاثیری است که عکاسان خبری بر روی اذهان عمومی دارند.

مخاطبان رسانه، جهان را از طریق چشم و لنز عکاسان خبری می بینند اما کمتر پیش می آید که خود عکاسان و روند ثبت عکاس هایشان را مشاهد کنند.

عکس ها از آرشیو آژانس عکس ایران

captcha