|
ورزشی / شناسه : 81616 / تاریخ انتشار : 1398/6/25 15:14
 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

 •  نمایش کریملوژی

  نمایش کریملوژی

نمایش کریملوژی

IIPA /نمایش کریمولوژی به کارگردانی رضا بهرامی و بازی مجید رحمتی درباره کریم شیره تلخک دربار ناصرالدین شاه در سالن سایه مجموعه تئتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha