|
ورزشی / شناسه : 81654 / تاریخ انتشار : 1398/7/20 14:59
 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

 •  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

  کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

کلاس رقص زومبا کودکان سندروم داون

IIPA /موسسه «نور آسمانی» برای بچه های سندروم داون کلاس زومبا، عکاسی، موسیقی برگزار می کند.این موسسه با کمک خانواده ها اداره می شود.خانواده ها می گویند در نبود حمایت های اجتماعی همه بار مشکلات بر عهده خانواده است.

captcha