|
خبری / شناسه : 81733 / تاریخ انتشار : 1398/10/16 14:34
 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

 •  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

  بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت

بدرقه میلیونی مردم تهران از شهدای مقاومت - 1

IIPA /صبح امروز دوشنبه مردم تهران دربا حضور میلیونی پیکر شهید سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی  و یارانش را تشییع و بدرقه کردند. عکاس: علی محمدی / سجاد صفری

captcha