|
خبری / شناسه : 81776 / تاریخ انتشار : 1398/11/29 16:17
 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

 •  جشنواره موسیقی فجر

  جشنواره موسیقی فجر

جشنواره موسیقی فجر

IIPA / گروه های کوبه ای و آوازی "ودا" و بخش های دستگاهی و نواحی در پنجمین شب جشنواره موسیقی فجر به اجرا پرداختند.

captcha