|
ورزشی / شناسه : 81787 / تاریخ انتشار : 1398/12/5 20:24
 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

 •  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

  مقابل مردم با ویروس کرونا در قم

مقابله مردم با ویروس کرونا در قم

IIPA /مردم قم با پرهیز از اجتماع در مکان های عمومی و استفاده از ماسک و دستکش به مقابله ویروس کرونا رفتند. /عکس مهدی ورال

captcha