|
خبری / شناسه : 81788 / تاریخ انتشار : 1398/12/6 16:17
 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

 •  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

  ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

ضد عفونی کردن واگن های متروی شهر تهران

IIPA / در جهت فعالیت های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا در شبکه حمل و نقل عمومی، شرکت متروی تهران اقدام به ضد عفونی واگن های قطار شهری تهران کرد.

captcha