|
خبری / شناسه : 81798 / تاریخ انتشار : 1398/12/27 14:47
 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

 •  روزهای آخر اسفند

  روزهای آخر اسفند

روزهای آخر اسفند 98 در تهران

IIPA /با شیوع بیماری کرونا در کشور و درخواستهای مکرر وزارت بهداشت و سایر مسئولان از مردم مبنی بر ماندن در منزل بسیاری از مکانهای تهران که روزانه شاهد جمعیت قابل توجهی از مردم بود اکنون تقریبا خالی از تردد است./عکس:علی محمدی

captcha