|
خبری / شناسه : 81800 / تاریخ انتشار : 1398/12/29 19:07
 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

 •  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

  عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

عملیات ضدعفونی معابر عمومی محله نازی آباد

IIPA  در ادامه روند ضدعفونی محله های تهران برای جلوگیری شیوع ویروس کرونا عملیات ضدعفونی معابر عمومی و اصلی محله نازی آباد توسط نیروهای  سازمان آتش نشانی ۲۹ اسفندماه۱۳۹۸ انجام شد.

captcha