|
خبری / شناسه : 81802 / تاریخ انتشار : 1399/1/11 21:47
 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

 •  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

  ضد عفونی خیابان رودکی تهران

ضد عفونی خیابان رودکی تهران

IIPA /  ضد عفونی معابر، خودروها و خیابان رودکی تهران توسط داوطلبان خیریه نیک گامان جمشید،با هماهنگی سازمان داوطلبان هلال احمر انجام شد.

captcha