|
خبری / شناسه : 81810 / تاریخ انتشار : 1399/1/31 19:38
 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

 •  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

  ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان

IIPA / ضد عفونی معابر و تست غربالگری روستای رندان از بخش سولقان شهرستان تهران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ، توسط گروه های داوطلب جمعیت هلال احمر انجام شد .

captcha