|
خبری / شناسه : 81814 / تاریخ انتشار : 1399/2/9 16:57
 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

 •  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

  تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

تدفین جانباختگان کرونا در بهشت زهرا

IIPA / جانباختگان کرونا بر اساس اصول بهداشتی و شرعی توسط پرسنل بهشت زهرا و گروه های جهادی در آرامستان بهشت زهرای تهران تغسیل و تدفین می شوند. 

captcha