|
خبری / شناسه : 81832 / تاریخ انتشار : 1399/2/28 04:50
 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

 •  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

  مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد جامع نارمک

IIPA /مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مسجد جامع نارمک برگزار شد.

captcha