|
خبری / شناسه : 81836 / تاریخ انتشار : 1399/2/31 16:43
 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

 •  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

  سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

سایه سنگین کرونا بر کسب و کار در شیراز

IIPA / شیوع ویروس کرونا باعث خلوت شدن خیابان‌ها و در پی آن کسادی بازارهای شیراز از جمله بازار تاریخی وکیل شده و واحدهای صنفی با کمبود و یا به تعبیری بهتر نبود مشتری مواجه شده‌اند. عکس: ساجده زارعی

captcha