|
خبری / شناسه : 81847 / تاریخ انتشار : 1399/3/21 20:51
 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

 •  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

  تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

تئاتر خیابانی من ، تو، ما تئاتر، زندگی ، کرونا‎

IIPAاجرا تئاتر خیابانی در پهنه رودکی با عنوان من ،تو، ما تئاتر، زندگی،کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابل تئاتر شهر اجرا شد .

 
 
 
 

 

captcha