|
خبری / شناسه : 81850 / تاریخ انتشار : 1399/3/26 14:07
 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

 •  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

  نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

نشست خبری وزیر جهاد کشاورزی

IIPA /نشست خبری کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی صبح دوشنبه ۲۶ خرداد، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد. عکس: امیر رجبی

captcha