|
خبری / شناسه : 81854 / تاریخ انتشار : 1399/3/31 18:59
 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

 •  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

  ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

ضدعفونی کردن سینما پردیس ملت

IIPA / به دنبال اعلام بازگشایی سینماها از اول تیرماه، برخی سینماهای تهران از جمله سینما پردیس ملت اقدام به اجرای پروتکل‌های بهداشتی و ضدعفونی سالن ها کردند. عکس: نعیم احمدی

captcha