|
ورزشی / شناسه : 81858 / تاریخ انتشار : 1399/4/10 14:24
 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

 •  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

  ضد عفونی و گند زدایی تالارهنر

ضد عفونی و گندزدایی تالارهنر

IIPA /بخش های مختلف تالار هنر شامل محوطۀ بیرونی تالار، سالن انتظار، سرویس های بهداشتی، سن، جایگاه تماشاگران، رختکن، اتاق های گریم و بخش اداری در راستای آماده سازی تالار هنر جهت بازگشایی مجدد و تمرین گروه های تئاتری ضدعفونی و گندزدایی شد.

captcha