|
ورزشی / شناسه : 81864 / تاریخ انتشار : 1399/4/17 15:21
 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

 •  بدنسازی در ایام کرونا

  بدنسازی در ایام کرونا

بدنسازی در ایام کرونا

IIPA /باشگاه های پرورش اندام از جمله مکان های پر خطری بود که با شیوع بیماری کرونا تعطیل شدندو با فروکش کردن بیماری در اردیبهشت ماه اجازه فغالیت پیدا کردند این گزراش فعالیت یک باشگاه پرورش اندام را در اوج گیری مجددکرونا نشان می دهد.

captcha