|
خبری / شناسه : 81865 / تاریخ انتشار : 1399/4/29 13:36
 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

 •  کودکان بستری مبتلا به کووید19

  کودکان بستری مبتلا به کووید19

کودکان بستری مبتلا به کووید19

IIPA /از زمان شیوع دوباره کووید19 ، تعداد 203 کودک مبتلا به ویروس کرونا در بخش عفونی مرکز طبی کودکان  بستری شده‌اند./عکس:علی محمدی

captcha