|
خبری / شناسه : 81875 / تاریخ انتشار : 1399/5/15 14:21
 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

 •  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

  ۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

۴۰۳۰ سامانه پاسخگوی کرونا

IIPA /  با ورود ویروس کرونا به کشور مسئولان وزارت بهداشت برای کاهش اضطراب عمومی و تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی سامانه تلفنی با شماره ۴۰۳۰ راه اندازی کردن تا پاسخگوی سوالات مردم درباره کرونا باشد. سامانه ۴۰۳۰ که از ۵ اسفند راه اندازی شد و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پزشک و کادر درمانی با آن همکاری می کنند تاکنون پاسخگوی بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تماس درباره بیماری کرونا و نگرانی های عمومی مرتبط با آن بوده است.

captcha