|
ورزشی / شناسه : 81894 / تاریخ انتشار : 1399/6/10 19:27
 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

 •  تعزیه بازار شام

  تعزیه بازار شام

تعزیه بازار شام

IIPA /تعزیه بازار شام در شب آخر ویژه برنامه"شبیه خوانی در پهنه" در پهنه فرهنگی هنری رودکی اجرا شد.

captcha