|
ورزشی / شناسه : 81899 / تاریخ انتشار : 1399/6/17 15:47
 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

 •  نمایش بیداری

  نمایش بیداری

نمایش بیداری

IIPA /نمایش بیداری به کارگردانی داود دانشور با بازی رضا امامی،گیلدا حمیدی،افشین زارعی و فرزانه نشاط خواه در سالن قشقایی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha