|
خبری / شناسه : 81910 / تاریخ انتشار : 1399/7/2 16:55
 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

 •  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

  نمایشگاه ملی دست آوردهای دفاع مقدس و مقاومت

نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت

IIPA /نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت با عنوان «اقتدار40» با حضور سازمان‌ها و نهادهای لشگری و کشوری از 2 تا 9 مهر در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپاست. عکس: امیر رجبی

captcha