|
خبری / شناسه : 81911 / تاریخ انتشار : 1399/7/6 15:58
 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

 •  تهران در موج سوم کرونا

  تهران در موج سوم کرونا

تهران در موج سوم کرونا

IIPA /افزایش مجدد شیوع کرونا در کشور، پس از یک دوره کوتاه در کنترل این بیماری و آن هم در شرایطی که در برخی کشورها، روند کاهش بیماری به چشم می خورد دوباره در حال تبدیل‌شدن به معضلی حاد است و این موضوع باعث بازگشت بسیاری از مردم به کنش‌های پیش از شیوع شده و این رفتارها، مبتنی بر تعامل عادی و بدون رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ابزارهای فردی کنترل بیماری به شمار می‌رود. عکس: امیر رجبی

captcha