|
خبری / شناسه : 81915 / تاریخ انتشار : 1399/7/18 08:52
 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

 •  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

  اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

اقامه نماز بر پیکر محمدرضا شجریان

IIPA /اقامه نماز بر پیکر  محمد رضا شجریان ساعت شش و نیم صبح روز جمعه هجدهم مهر ماه با حضور اعضای خانواده مرحوم  شجریان و چهره های شاخص هنری و مسولین در بهشت زهرا تهران برگزار شد.همچنین به علت بحران کرونا خیلی از علاقمندان آن مرحوم نتوانستند در مراسم نماز حضور پیدا کنند.

captcha