|
خبری / شناسه : 81916 / تاریخ انتشار : 1399/7/18 09:15
 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

 •  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

  دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

دوستداران استاد محمد رضا شجریان در بهشت زهرا

IIPA / جمعی از دوستداران استاد شجریان همزمان با اقامه نماز بر پیکرش در بهشت زهرا حضور پیدا کردند.

captcha