|
خبری / شناسه : 101994 / تاریخ انتشار : 1400/1/21 16:48
 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

 •  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

  تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

تعطیلی بازار بزرگ تهران در پی شیوع ویروس کرونا

IIPA / براثر شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن رنگ شهر تهران، بازار تهران به مدت 10 روز تعطیل شد.

captcha