|
خبری / شناسه : 101995 / تاریخ انتشار : 1400/1/30 17:05
 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

 •  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

  بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

بهشت زهرای تهران در دوران موج چهارم کرونا

IIPA / با ورود موج چهارم کرونا به کشور ، آمار فوتی های شهر تهران در بهشت زهرا سه رقمی شد.

captcha