|
خبری / شناسه : 101997 / تاریخ انتشار : 1400/2/14 13:01
 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

 •  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

  مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان

IIPA /مراسم احیای بیست و یکم ماه رمضان (شب قدر) در شرایط کرونا ، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در محله باغ فیض تهران برگزار شد.

captcha