|
خبری / شناسه : 102004 / تاریخ انتشار : 1400/2/24 13:19
 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

 •  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

  چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400

IIPA / چهارمین روز از ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران آغاز شد. در پایان سومین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تعداد ۸۱ نفر از داوطلبان به ستاد انتخابات وزارت کشور واقع در وزارت کشور مراجعه کرده و نام‌نویسی کردند. ضمن اینکه در مجموع ۳ روز ثبت نام هم ۲۱۱ داوطلب به وزارت کشور برای ثبت نام مراجعه و به صورت میانگین هر روز ۷۰ نفر برای ثبت نام مراجعه کرده بودند.

captcha