|
خبری / شناسه : 102009 / تاریخ انتشار : 1400/3/1 16:13
 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 •  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

  مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

IIPA / اولین مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران که برای استفاده سالمندان ، معلولینئ و توانیابان مناسب سازی شده است، صبح امروز برای تزریق واکسن کرونا در محل خیابان سازمان برنامه جنوبی، کوچه هفدهم شرقی افتتاح شد.

captcha