|
ورزشی / شناسه : 112025 / تاریخ انتشار : 1400/4/9 22:24
 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

 •  تمرین تیم ملی بوکس

  تمرین تیم ملی بوکس

تمرین تیم ملی بوکس

IIPA / آخرین تمرین تیم ملی بوکس قبل از عزیمت به کیش برگزار شد. شاهین موسوی تنها بوکسور المپیکی حاضر در این تمرین بود.

captcha