|
ورزشی / شناسه : 112066 / تاریخ انتشار : 1400/5/9 13:33
 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

 •  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

  مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

مسابقات تیراندازی با تفنگ 50 متر سه وضعیت بانوان المپیک 2020 توکیو

IIPA / در مرحله مقدماتی رشته تیراندازی با تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان، فاطمه کرم‌ زاده  از ساعت ۷:۳۰  در مصاف با ۳۷ تیرانداز از سراسر جهان به رقابت پرداخت که در جایگاه بیست و دوم قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت. فاطمه کرم‌ زاده ۳۸۳ امتیاز در مرحله نشسته، ۳۹۸ امتیاز در مرحله درازکش و ۳۸۲ امتیاز در مرحله ایستاده کسب کرده و با امتیاز نهایی ۱۱۶۳ به کار خود پایان داد و در رده بیست و دوم قرار گرفت. عکس: نعیم احمدی 

captcha