|
خبری / شناسه : 112091 / تاریخ انتشار : 1400/6/21 14:23
 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

 •  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

  خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

خرید لوازم التحریر در روزهای کرونایی

IIPA / هر ساله در روزهای پایانی شهریور راسته لوازم التحریر فروشان بازار تهران مملو از خانواده هایی بود که به همراه کودکان دانش آموز خود برای خرید مایحتاج تحصیلی خود به این راسته مراجعه می کردند، اما امسال به دلیل بحران کرونا و نامعلوم بودن حضور دانش آموزان در مدارس، این بازار روزهای کم رونقی را سپری می کند عکس: علیرضا صوت اکبر

captcha