|
خبری / شناسه : 112093 / تاریخ انتشار : 1400/6/22 13:55
 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

 •  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

  روند شتاب واکسیناسیون در تهران

روند پرشتاب واکسیناسیون در تهران

IIPA / با افزایش ساعات کاری مراکز واکسیناسیون، سرعت تزریق واکسن بیشتر شده است. تصاویر این گزارش مربوط به مراکز تجمیع واکسن مرکز بهداشت شمال تهران می باشد که تا ساعت 24 شب مشغول به کار بوده اند.

captcha