|
خبری / شناسه : 112098 / تاریخ انتشار : 1400/7/5 13:39
 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

 •  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

  راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

راهپیمایی جا ماندگان اربعین در غرب تهران

IIPA / مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین ، صبح دوشنبه 5 شهریور 1400 از امام زادگان عینعلی و زینعلی (ع) پونک به سمت امام زادگام سید جعفر(ع) و سیده خاتون(س) باغ فیض در غرب تهران برگزار شد.

captcha