|
خبری / شناسه : 112112 / تاریخ انتشار : 1400/7/17 11:41
 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

 •  واکسیناسیون دانش آموزان

  واکسیناسیون دانش آموزان

واکسیناسیون دانش آموزان

IIPA / واکسیناسیون دانش آموزان 12 سال به بالا در بسیاری از مراکز آموزشی شهر تهران در روزهای پانزدهم و شانزدهم مهرماه انجام شد. 

captcha