|
خبری / شناسه : 112188 / تاریخ انتشار : 1400/9/1 12:56
 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

 •  بازگشایی مدارس در تهران

  بازگشایی مدارس در تهران

بازگشایی مدارس در تهران

IIPA / دانش آموزان شهر تهران از امروز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به صورت حضوری در کلاس های درس حضور پیدا کردند.

captcha