|
خبری / شناسه : 112269 / تاریخ انتشار : 1400/10/15 23:12
 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

 •  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

  سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

سفر معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده جنوب کرمان

IIPA /دکترمحمد مخبر ،معاون اول رییس جمهور بعدازظهر امروز(چهارشنبه) با حضور در مناطق سیل زده جنوب کرمان  ، از نزدیک در جریان مشکلات سیلزدگان و میزان خسارات در این مناطق قرار گرفت.

captcha