|
ورزشی / شناسه : 112282 / تاریخ انتشار : 1400/10/23 21:22
 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

 •  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

  دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی

IIPA /دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید. عکس: نعیم احمدی

captcha