|
خبری / شناسه : 112324 / تاریخ انتشار : 1400/11/17 18:46
 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر

IIPA / نمایش های مدافع آخر،حیاط خانه ما و روزگار سرد در اولین روز اجراهای بخش خیابانی چهلمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجردر محوطه تئاتر شهر با استقبال علاقمندان تئاتر و مردم به اجرا در آمد.

captcha