|
خبری / شناسه : 112409 / تاریخ انتشار : 1401/2/13 09:57
 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 •  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

  نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

نماز عید سعید فطر در حرم حضرت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

IIPA /نماز با شکوه عید سعید فطر با حضور مردم شهرستان ری و تهران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم (ع) حسنی برگزار شد.

captcha