|
خبری / شناسه : 112414 / تاریخ انتشار : 1401/2/19 13:50
 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

 •  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

  تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

تجمع خانواده های قربانیان ترور مقابل سفارت سوئد

IIPA /برخی از خانواده های قربانیان ترور، با همراهی  تشکل های دانشجویی مقابل سفارت سوئد در تهران تجمع و اعتراض خود را نسبت به محاکمه حمید نوری، شهروند ایرانی بازدداشت شده در سوئد اعلام کردند./عکس: علی محمدی

captcha