|
خبری / شناسه : 112423 / تاریخ انتشار : 1401/2/22 22:49
 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

 •  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

  تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

تجمع خبرنگاران و فعالان فلسطین به یاد شیرین ابوعاقله

IIPA / جمعی از خبرنگاران و فعالان فلسطین، با حضور در مقابل سفارت فلسطین در تهران و روشن کردن شمع برای شیرین ابوعاقله (خبرنگار الجزیره) که به ضرب گلوله تک تیراندازهای اسراییلی به شهادت رسید، یادش را گرامی داشتند.

captcha