|
خبری / شناسه : 112451 / تاریخ انتشار : 1401/3/2 20:37
 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

 •  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

  وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

وداع با پیکر شهید صیاد خدایی

IIPA / مراسم وداع با پیکر شهید صیاد خدایی عصر امروز با حضور جمعی از مردم تهران در معراج شهدای تهران برگزار شد.

captcha