|
ورزشی / شناسه : 112453 / تاریخ انتشار : 1401/3/3 15:00
 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

 •  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

  هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

هجوم ریزگرد ها به آسمان تهران

IIPA / با ورود توده گرد غبار به آسمان تهران کیفیت هوای پایتخت را برای همه گروه های سنی خطرناک تشخیص داده شد. 

captcha